ÚLTIMA OBRA / RECENT WORK

O peso do cerebro / The Weight of the Brain / El peso del cerebro

En O peso do cerebro Xesús Constela cuestiónase de que xeito, chegada a vellez, poden as nosas lembranzas confabularse para nos manipular e en que lugares se agachan esas memorias traizoeiras.

Na cidade barco, que languidece tras perder o lustre do seu glorioso pasado de grandes estaleiros e insignes navegantes, don Honorio, enguedellados por completo os seus pensamentos, congrega arredor de si un singular grupo de personaxes mentres procura o xeito de coller unha lancha na que poder cruzar a ría para asistir a unha verbena.

A súa neta Paula corre desesperada no seu auxilio para ver de impedir que poida sufrir ningún dano.

Entrementres, agachadas no falso anonimato do pé de páxina, dúas mulleres rexouban sen censura nin escrúpulos acerca de todo canto vai pasando.

In The Weight of the Brain, Xesús Constela wonders how, in old age, our memories can conspire to manipulate us and where these treacherous memories are hidden.

In Ship Town, which languishes after losing the luster of its glorious past of great shipyards and distinguished sailors, Don Honorio, completely entangled in his thoughts, gathers around him a singular group of characters as he seeks a way to catch a boat in which to be able to cross the estuary to attend an open-air dance.

His granddaughter Paula runs desperately to try to prevent him from suffering any harm.

Meanwhile, hiding in the false anonymity of the footnote, two women gossip without censorship or scruples about everything that is happening.

En El peso del cerebro, Xesús Constela se pregunta cómo, en la vejez, nuestros recuerdos pueden conspirar para manipularnos y dónde se esconden estos recuerdos traicioneros.

En Ciudad barco, que languidece tras perder el lustre de su glorioso pasado de grandes astilleros y marineros ilustres, don Honorio, completamente enredado en sus pensamientos, reúne a su alrededor a un singular grupo de personajes que buscan la forma de abordar un barco en el que poder cruzar la ría para asistir a una verbena.

Su nieta Paula corre desesperada en su ayuda para evitar que sufra ningún daño.

Mientras tanto, escondidas en el falso anonimato de la nota al pie, dos mujeres cotillean sin censura ni escrúpulos acerca de todo lo que está sucediendo.